آدرس شرکت

تهران ابتدای خیابان قزوین پلاک 335

24 ساعته 7 روز هفته

سفارش گیری انواع غذا های ایرانی

قبول انواع سفارشات غذا های ایرانی با بهترین کیفیت و قیمت مناسب بامنوی متنوع و سرآشپز ایرانی و تحویل غذا در سریع ترین زمان ممکن

 

در لیست زیر منو غذا های همراه با قیمت قید شده است

 

جهت سفارش با شماره تماس بگیرید یا در واتساپ بخ ما پیام دهید ، در اسرع وقت سفارش شما را دریافت و برای شما ارسال میکنیم.

 

 علی نژاد مقدم

 

0507060561

 

پیام به واتساپ

 

تماس

 أنواع کبابBBQ Types Price  السعر  المشاویBBQ Types
 چلو کباب کوبیده)٢ سیخ کباب کوبیده و گوجه کبابی با برنج زعفرانی(Chelow Kabab Koobideh ( 2 skewered Mixture of delectably seasoned minced meat and grated onions with classic Iranian spices shaped in to skewered served with saffron rice, grilled tomato and side dish)13  24 مشاوی تشابتر فود العربیه المشکله)سیخ کباب لحم، سیخ کباب دجاج، سیخ شیش طاووق، سیخ تکا لحم، مع حبتین العرایس( تقدم مع البطاطا وحمص وخبز وصوص الثومChapter Food Arabic Mix Grill  (Kebab Meat Sikh, Kebab Chicken Sikh,Shish Tawooq Sikh, Tikka Laham Sikh, Two Arayes) served with potato, hummus, bread and garlic sauce.  
 چلو گوشت ماستی لاری)٢ سیخ کباب گوشت ماستی لاری  و  گوجه کبابی با برنج زعفرانی (Chelow Meat Masti Lari ( 2 skewered marinated tenderloin meat with special Iranian yogurt and spices served with saffron rice, grilled tomato and side dish)13  20مشاوی عربیه مشکله )سیخ کباب لحم، سیخ کباب دجاج، سیخ شیشطاووق، سیخ تکا لحم( تقدم مع البطاطا وحمص وخبز وصوص الثومArabic Mix Grill (Kebab Meat Sikh, Kebab Chicken Sikh, Shish Tawooq Sikh, Tikka Laham Sikh) served with potato, hummus , bread and garlic sauce.
 چلو کباب برگ)٢ سیخ کباب برگ و گوجه کبابی با   برنج زعفرانی(Chelow Kabab Barg( 2 skewered tender marinated stake served with saffron rice, grilled tomato and side dish)13  13 تکا لحم )2 أسیاخ تکا لحم( تقدم مع البطاطا وحمص وخبزTikka Meat(2 Sikh Tikka Laham) served with potato, hummus, bread and garlic sauce
 چلو کباب وزیری)١ سیخ کباب کوبیده و ١ سیخ جوجه  کباب و گوجه کبابی با برنج زعفرانی(Chelow Kabab Vaziri(1 skewered minced meat + 1 skewered chicken breast marinated in saffron sauce served with saffron rice, grilled tomato and side dish)13  13 شیش طاووق)2 أسیاخ شیش طاووق( تقدم مع البطاطا وحمص  وخبز وصوص الثومShih Tawooq(2 Sikh Shish Tawooq) served with potato, hummus , bread and garlic sauce
 چلو کباب سلطانی)١ سیخ کباب کوبیده و ١ سیخ کباب   برگ و گوجه کبابی با برنج زعفرانی(Chelow Kabab Sultani( 1 skewered minced meat + 1 skewered tender marinated stake served with saffron rice, grilled tomato and side dish)13  26 دجاج مشوی)نصف دجاجه مشویه تقدم مع البطاطا والحمص  والخبز وصوص الثوم(Grilled Chicken(Half grilled chicken) served with potato, hummus , bread and garlic sauce
 چلو جوجه زعفرانی با استخوان)١ سیخ جوجه کباب زعفرانی با استخوان  و گوجه کبابی با برنج   زعفرانی(Chelow Joje Zaffrani with Bones (1 skewered marinated chicken with  bones with subtle saffron sauce severed with saffron rice, grilled tomato and side dish)13  13 کباب لحم)2 أسیاخ کباب لحم( تقدم مع البطاطا وحمص  وصوص الثوم وخبزMeat Kebab(2 Sikh Kebab Laham) served with potato, hummus, bread and garlic sauce
 چلو جوجه زعفرانی)٢ سیخ جوجه کباب زعفرانی بدون استخوان  و گوجه کبابی با برنج  زعفرانی(Chelow Joojeh Zaffrani (BonelessChicken) ( 2 skewered marinated tender chicken boneless with subtle saffron sauce severed with saffron rice, grilled tomato and side dish)13  13

 کباب دجاج)2 أسیاخ کباب دجاج( تقدم مع البطاطا وحمص وخبز  وصوص الثوم

Chicken Kebab(2 Sikh Kebab chicken) served with potato, hummus  , bread and garlic sauce
 چلو جوجه ماستی لاری)٢ سیخ جوجه کباب ماستی لاری  و  گوجه کبابی با برنج زعفرانی(Chelow Joje Masti Lari (2 skewered marinated chicken breast  with special Iranian yogurt and spices served with saffron rice, grilled tomato and side dish)13 25 ریش)4 قطع ریش( تقدم مع البطاطا وحمص وخبز   وصوص الثومMeat Strips(4 Strips) served with potato, hummus, bread and garlic sauce
 چلو کباب بختیاری)١ سیخ تکه کباب ماستی و جوجه کباب زعفرانی و فلفل دلمه و پیاز کبابی  و  گوجه کبابی با برنج زعفرانی(Chelow Kabab Bakhtiari ( 1 skewered marinated chicken fillet and tenderloin meat, capsicum and onion served with saffron rice, grilled tomato and side dish)15.5 16 عرایس)8 شرائح من العرایس( تقدم مع البطاطا وحمص وصوص الثومArayes(8 Arayes) served with potato, hummus and garlic sauce
 مرغ بریان)یک قطعه مرغ کبابی با سبزیجات گریل  شده و مخلفات(Grilled Chicken  (Marinated one piece of chicken with special spices served with grilled sautéed vegetables and side dish)13    
 استیک مرغ با سبزیجات)٣ قطعه فیله مرغ گریل با سبزیجات   گریل شده و مخلفات(Chicken Stake with Vegetable (Marinated 3 pieces of tender fillet chicken grilled served with sautéed vegetables and side dish)13    
 غذاهای اصیل ایرانی با برنجTraditional Iranian Dishes Stews    الأطباق الرئیسیهMain Dishes
 زرشک پلو با مرغ)یک قطعه مرغ سرخ شده در سس با  برنج زعفرانی و زرشک(Zereshk Polo with Chicken( Marinated chicken baked in grated onions saffron tomato sauce, severed with sweet and sour barberries with saffron rice  and Side dish13 13 بریانی الدجاج)أرز بریانی مع البریانی العربیه یقدم مع قطعه دجاج  ویقدم معه صوص البریانی وطبق سلطه(Biryani Chicken(Biryani rice with its special marination with one piece of Chicken and served biryani sauce and salad)  
 باقلی پلو با مرغ)یک قطعه مرغ سرخ شده با باقلی پلو و  برنج زعفرانی(Bagheli Polo with Chicken (Marinated chicken baked in grated onion and spices/ fired served with Broad beans rice with dill and Side dish)13 13/21 بریانی اللحم )الضأن، العجل()أرز بریانی ببهارات البریانی العربیه یقدم مع قطعه من لحم الضأن أو العجل ویقدم معه صوص البریانی وطبق سلطه(Biryani Meat (lamb, Caw)(Biryani rice with its special marination with one piece of lamb or tenderloin meat and served biryani sauce and salad)
 باقلی پلو با گوشت گوساله)٢۵٠ گرم گوشت گوساله با باقلی پلو و  برنج زعفرانی(Bagheli Polo with Meat (Slow cocked tenderloin meat 250 gram served with Broad beans rice with dill and Side dish)13 21 بریانی الربیان)أرز بریانی ببهارات البریانی العربیه یقدم مع الربیان  ویقدم معه صوص البریانی وطبق سلطه(Biryani Shrimp  (Biryani rice with its special marination with one piece of Shrimp and served biryani sauce and salad)
 باقلی پلو با گوشت گوسفندی)٢۵٠ گرم گوشت گوسفندی با باقلی پلو  و برنج زعفرانی(Bagheli Polo with Lamb(Slow cocked lamp 250 gram served withBroad beans rice with dill and Side dish)21 13/21/30/22بریانی السمک )الکنعد، هامور، شعری ، باراکودا()أرز بریانی ببهارات البریانی العربیه یقدم مع السمک  من اختیارک ویقدم معه صوص البریانی وطبق سلطه(Biryani Fish (King, Hamour, Shieri, Barracuda)(Biryani rice with its special marination with one piece of Fish of your choice and served biryani sauce and salad)
 عدس پلو با مرغAdas Polo with Chicken13 13 مندی الدجاجMandi Chicken  
)یک قطعه مرغ سرخ شده با عدس  پلو و برنج زعفرانی کشمش و پیاز سرخ  شده((Marinated chicken baked in grated onion and spices served with rice cooked with lentil and raisins and Side dish)   )أرز مندی بالبهارات الخاصه بالنکهه والطعم الاصلی یقدم مع قطعه دجاج المندی ویقدم معه صوص المندی  وطبق سلطه((Mandi rice with its special marination with one piece of Chicken and served mandi sauce and salad)
 عدس پلو با گوشت)٢۵٠ گرم گوشت گوساله با عدس  پلو و برنج زعفرانی کشمش و پیاز سرخ   شده ا(Adas Polo with Meat(Slow cocked tenderloin meat 250 gram served with rice cooked with lentil and raisins and Side dish)13 13/21 مندی اللحم )الضأن، العجل()أرز مندی بالبهارات الخاصه بالنکهه والطعم الاصلی یقدم مع قطعه من لحم الضأن أوالعجل المندی ویقدم  معه صوص المندی وطبق سلطه(Mandi Meat (lamb, Caw)(Mandi rice with its special marination with one piece of mandi lamb or tenderloin meat and served mandi sauce and salad)
 عدس پلو با گوشت گوسفندی)٢۵٠ گرم گوشت گوسفندی با عدس  پلو و برنج زعفرانی کشمش و پیاز  سرخ شده(Adas Polo with Lamb(Slow cocked lamp meat 250 gram served with rice cooked with lentil and raisins and Side dish)21 13 مظبی الدجاج)أرز بالبهارات الخاصه بالنکهه والطعم الاصلی یقدم مع قطعه دجاج المظبی ویقدم معه صوص المندی  وطبق سلطه(Mazbi Chicken(Mandi rice with Mandi marination with one piece of Chicken and served mandi sauce and salad)
 چلو خورشت سبزی یک پورس چلو خورشت قورمه سبزیGhormeh Sabzi (Fresh green herbs sautéed and stewed with red kidney beans , dried lemon along with tenderloin meat served with saffron rice and side dish)13 13/21 مظبی لحم )الضأن، العجل()أرز بالبهارات الخاصه بالنکهه والطعم الاصلی یقدم مع قطعه من لحم الضأن أوالعجل المظبی ویقدم معه  صوص المندی وطبق سلطه(Mazbi Meat (lamb, Caw)(Mandi rice with its special marination with one piece of mazbi fresh lamb or caw meat served mandi sauce and salad)
 چلو خورشت قیمه  یک پورس چلو خورشت قیمهChelow Khoresh Gheymeh (Meat with onion and yellow split peas sautéed in saffron tomato sauce served with saffron rice, fries and side dish)13    
 چلو خورشت قیمه بادمجان یک پورس چلو خورشت قیمه بادمجانChelow Khoresh Gheymeh Bademjan (Meat with onion and yellow split peas sautéed in saffron tomato sauce served with saffron rice, 2 pieces of fried eggplant and side dish)13    
 چلو خورشت بامیه  یک پورس چلو خورشت بامیهKhoresh Bamieh(Meat sautéed with green okra onion and yellow split peas sautéed in saffron tomato sauce served with saffron rice, fries and side dish)13    
 قابلی پلو افغانی با گوشت)٢۵٠ گرم گوشت گوساله  و پلو پخت افغانی و کشمش و پیاز و هویج سرخ   شده(Qabeli Polo Afghani with Meat  (Slow cocked tenderloin 250 gram served with rice layered with special Afghani spices ,carrot and raisins and sauce ) 13    
قابلی پلو افغانی با گوشت  گوسفندیQabeli Polo Afghani with Lamb(Slow cocked lamp 250 gram served with rice layered with special Afghani spices ,carrot and raisins and sauce )21    
)٢۵٠ گرم گوشت گوسفندی و پلو پخت افغانی با کشمش و پیاز و هویج سرخ  شده(      
 غذاهای مخصوصSpecial Food    الأکلات الخاصهSpecial Food
 کله پاچهشامل مقداری گوشت صورت و یک عدد پاچه یک عدد زبان و سیرابی برای یک  نفرKale Pache (350 CC/600CC)15/20 25 ربیان تشابتر فود المقلی)8 قطع من الربیان الجامبو المقلیه بالخلطه الخاصه  تقدم مع الکاتشب والبطاطا المقلیه(Chapter Food Fried Shrimp(8 pieces of fried Jambo Shrimp with bones with special mix , served with ketchup and French fries)
شامل یک عدد کله کامل و چهارپاچه یک عدد زبان اضافه و سیرابی  برای شش نفرFull Kale Pache (Full head, 4 Pache,1 Extra tongue, Rumen for 6Persons)95 13 دجاج تشابتر فود المقلی)3 قطع من الدجاج بالعظم المقلیه بالخلطه الخاصه  تقدم مع الکاتشب والبطاطا المقلیه(Chapter Food Fried Chicken(3 small pieces of fried chicken withbones served with ketchup and French fries) 
 آش سبزی شیرازیAsh Sabzi Shirazi (350 CC/600CC)8/13 15 فاهیتا الدجاج)شرائح الدجاج الخاصه مع مزیج من الصوص  والبهارات الخاصه والبصل والفلفل الحلو(Chicken Fahita  (special slices of chicken with a mixture of sauce and special spices with onion and capsicum)
 آش رشتهAsh Reshteh (350 CC/600CC)8/13 60 ورق عنب على الطریقه اللبنانیه الممیزهGrapes LeavesOn the Lebanese special style 
  کوفته بادمجانKofta Bdemjan  13  بالحبه 3.5 مسخن الدجاج على الطریقه الفلسطینیه الممیزه مع السماقMosakhanOn the Palestinian special style with sumac
 الفرودو پاستاAlferedo Pasta15 7.5 شاورما الدجاج على الطریقه اللبنانیه الممیزهShawarmaOn the Lebanese special style
  ماکارونی ایرانیIranian Macaroni13  3.5 بالحبه بیتزا صغیرهMini Pizza
  املتOmelet (600CC)13 8  برجر )الدجاج أو اللحم( مع البطاطاBurger (Chicken or Meat)  with French fries
 پیش غذاAppetizers    المقبلاتAppetizers
  سوپ جوBarley Soup  8/13 14/8 شوربه عدسLentil Soup 
 سوپ سبزیجات با مرغChicken Vegetable Soup    8/13 14/8 حمصHummos
 سالاد فصلGreen Salad 200CC/600CC3/7 8 متبلMutabal
 سالاد شیرازیShirazi Salad 200CC/600CC3/7 8 تبولهTabbouleh
 ماست خیارYogurt Cucumber 200CC/600CC3/7 8/6 بطاطاFrench Fries
 سیب زمینی سرخ کردهFrench Fries (Small/Big)6/8 8 سلطه عربیهArabic Salad
 سالاد سزارChicken Caesar Salad (350CC/600CC)4/8 8 سلطه الجرجیرRocca Salad
 سالاد یونانیGreek Salad (350CC/600CC)4/8 8 فتوشFattoush
 غذاهای روزانهروزهای  هفته  Daily Special FoodDay    الیوم DayDaily Special Food
 کشک بادمجان)کشک و بادمجان گوشتی با ٣ عدد نانلواش و فلفل دلمه،لیمو  و پیازه تازه( شنبهKashk Bademjan(350CC/600CC)(Baked eggplant layered with kashk mint and sautéed onion)Saturday13/17 21/21/13  السبتمجبوس )الدجاج، اللحم ، الربیان()أرز مکبوس ببهارات المکبوس العربیه بالنکهه والطعم الاصلی یقدم مع قطعه من الدجاج أو اللحم أوالربیان ویقدم معه صوص المکبوس  وطبق سلطه(SaturdayMashboos(Chicken, Meat,Shrimp)(MarinatedMashboos rice with the original taste with one piece of chicken or meat or shrimp and served with Mashboos sauce and salad)
 کوفته تبریزی)یک عدد کوفته تبریزی با ٣ عدد نان ، لیمو و  فلفل دلمه( یکشنبهKofteh Tabrizi(Meatballs with walnuts herbs and rice served with side dish and bread)Sunday17 23 الأحد قوزی اللحم)أرز قوزی ببهارات القوزی العربیه بالنکهه والطعم الاصلی یقدم مع قطعه من اللحم الطازج ویقدم معه وطبق  سلطه(SundayQuzi Lahm(Marinated quiz rice with the original taste with one piece of fresh meat and served with salad)
ابگوشت سنتی /  دیزی)دیزی ایرانی با گوشت گوسفندی با ٣ عدد نان لواش و فلفل دلمه،لیمو  و پیازه تازه( دوشنبهAb Ghosht ( lamp stew with onion,potato, chick peace and tomato with the specialIranian spices )Monday15 13 الاثنین مقلوبه الدجاج)أرز مقلوبه مع البطاطا والباذنجان بالبهارات العربیه الخاصه یقدم مع قطعه من الدجاج ویقدم معه وطبق  سلطه(MondayMaqloba Chicken(Marinated Maqlobarice with  the original taste with potato and eggplant with one piece of chicken and served with salad)
کلم پلو شیرازی)کلم پلو شیرازی با گوشت قلقلی و سالاد  شیرازی( سه شنبهKalam Polo Shirazi(Traditional Persian cuisine with an aromatic flavor of iranian cabbage and rice and ground beef shaped in meat ball Serve it with shirazi salad it will taste wonderful)Tuesday15 24 الثلاثاء منسف اللحم الأردنی)أرز منسف على الطریقه الاردنیه الاصلیه یقدم مع قطعه من اللحم  الطازج واللبن الجمید الخاص(TuesdayMansaf Meat(Mansaf rice with meat – jordainian style – served specialJameed Yogurt) 
 میرزا قاسمی)یک پرس میرزا قاسمی  با ٣ عدد نان لواش و فلفل دلمه،لیمو و پیازه  تازه( چهارشنبهMirza Ghasemi (Fried eggplant mixed with egg, tomato and dash of black pepper)Wednesday13 13 الاربعاء بطاطا مع الدجاج أو مع الکفته)بطاطا مع الدجاج والصوص  الخاص بالفرن(WednesdayChicken or KuftaPotato(Potato with chicken with special sauce cooked in the oven)
 ته چین مرغ)2 قطعه بزرگ ته چین مرغ و بادمجان با  سالاد شیرازی یا ماست  و خیار( پنج شنبهTah Chin Chicken (2 big pieces of Baked layered rice and chicken and eggplant with sweet and sour barberries, saffron rice and special yogurt)  Thursday16 15 الخمیس معکرونه بالباشامیل / لازانیاThursdayMacaroniBashamel /Lazania
 فسنجان مرغ)یک پرس فسنجان مرغ  با برنج زعفرانی و  سالاد شیرازی انتخابی( جمعه

Fesenjan Chicken (Pomegranate sauce stew with chicken and walnuts served with saffron rice andside dish)

Friday18 42 الجمعهدجاجه کمله محشیه بالرز أو  البصل )یقدم مع السلطه الحمص(FridayFull Chicken withRice or Onion (Served with Salad and Hummus)
 غناهای دریایی )با مخلفات(Sea Foods (with Side Dishes)     مأکولات بحریه )مع الاطباق الجانبیه(Sea Foods (with Side Dishes)          
ماهی شیر سرخ کرده ) ٢٣٠  گرم ( با برنج / نونKing Fish Fried (230GM) With Rice/Bread 23.25 23.25سمک الکنعد المقلی )230 جرام( مع  الارز/الخبزKing Fish Fried (230GM) With Rice/Bread 
قلیه ماهی با ماهی شیر )٢٣٠  گرم (  با برنج / نان لواشKing Fish Fried As Qalieh Mahi (230GM) With Rice/Bread 25.75 25.75سمک الکنعد المقلی مع صالونه ایرانیه )230 جرام( مع الارز / الخبزKing Fish Fried As Qalieh Mahi (230GM) With Rice/Bread 
ماهی شیر سرخ کرده / پخت در  فر / کبابی یک کیلوKing Fish Fried / Oven/ Grilled Full (1KG)66.75 66.75سمک الکنعد الکامل مقلی / بالفرن / المشوی )1 کج(King Fish Fried / Oven/ Grilled Full (1KG)
ماهی هامور سرخ کرده )٢٣٠  گرم ( با برنج / نان لواشHamour Fish Fried (230 GM) With Rice/Bread31.50 31.50سمک الهامور المقلی )230 جرام( مع  الارز/الخبزHamour Fish Fried (230 GM) With Rice/Bread
قلیه ماهی با ماهی هامور )٢٣٠  گرم (  با برنج / نان لواشHamour Fish Fried As Qalieh Mahi (230 GM)  With Rice/Bread34.75 34.75سمک الهامور المقلی مع صالونه ایرانیه )230 جرام( مع الارز / الخبزHamour Fish Fried As QaliehMahi (230 GM)  With Rice/Bread
ماهی هامور سرخ کرده / پخت  در فر / کبابی یک کیلوHamour Fish Fried / Oven/ Grilled Full (1KG)88.25 88.25سمک الهامور الکامل مقلی / بالفرن /  المشوی )1 کج(Hamour Fish Fried / Oven/ Grilled Full (1KG)
ماهی شعری سرخ کرده )٢٣٠  گرم ( با برنج / نان لواشSheri Fish Fried (230 GM)  With Rice/Bread22.50 22.50سمک الشعری المقلی )230 جرام( مع  الارز/الخبزSheri Fish Fried (230 GM)  With Rice/Bread
قلیه ماهی با ماهی شعری )٢٣٠  گرم (  با برنج / نان لواشSheri Fish Fried As Qalieh Mahi(230 GM)  With Rice/Bread24.75 24.75سمک الشعری المقلی مع صالونه ایرانیه )230 جرام( مع الارز / الخبزSheri Fish Fried As QaliehMahi(230 GM)  With Rice/Bread
ماهی شعری سرخ کرده / پخت  در فر / کبابی یک کیلوSheri Fish Fried / Oven/ Grilled Full (1KG)61.75 61.75سمک الشعری الکامل مقلی / بالفرن /  المشوی )1 کج(Sheri Fish Fried / Oven/ Grilled Full (1KG)
ماهی باراکودا سرخ کرده )٢٣٠  گرم ( با برنج / نان لواشBarracuda Fish Fried (230 GM) With Rice/Bread13.65 13.65سمک الباراکودا المقلی )230 جرام( مع  الارز/الخبزBarracuda Fish Fried (230 GM) With Rice/Bread
قلیه ماهی با ماهی باراکودا )٢٣٠ گرم ( با برنج / نان لواشBarracuda Fish Fried As QaliehMahi (230 GM)  With Rice/Bread 15.25 15.25سمک الباراکودا المقلی مع صالونه ایرانیه )230 جرام( مع الارز / الخبزBarracuda Fish Fried As QaliehMahi (230 GM)  With Rice/Bread 
ماهی باراکودا سرخ کرده / پخت  در فر / کبابی یک کیلوBarracuda Fish Fried / Oven/ Grilled Full (1KG)48.25 48.25سمک الباراکودا الکامل مقلی / بالفرن /  المشوی )1 کج(Barracuda Fish Fried / Oven/ Grilled Full (1KG)
 نوشیدنی های سردCold Drinks     المشروبات الباردهCold Drinks 
 دوغ ایرانیIranian Dogh (Per Glass/1.5 Liters)3.25/15 18/5 لیمون بالنعناع عصیر )بالکأس / 1.5 لتر(Lemon & Mint Juice 
 میلک شیک اووکادوAvocado Milk Shake (Per Glass/1.5 Liters)5.25/23 18/5 عصیر التوتRed berry Juice 
 میلک شیک عنبهMango Milk Shake (Per Glass/1.5Liters)5.25/23 3 مشروبات باردهSoft Drinks
کوکاکولا ،پپسی، میراندا، سون  اب   Soft Drinks 3    
       
 Iranian Desserts       Desserts
 بستنی سنتی)زعفرانی ، وانیلا ، پسته ای ، لیمویی ، پرتقالی ، موزی ، رزبری ، لوتوس ، کاراملی ،  شکلاتی(Traditional Ice Cream (Saffron, Vanilla, Pistachios, Limon,Orange, Banana, Raspberry, Lotus,Caramel, Mango, Chocolate)35/KG       4 للحبه کیکه الجبنه)الفراوله، المانجا، الشوکولاه ، نیویورک، التوت، توت العلیق، اللوتس(Cheese cake(Strawberry, Mango, Chocolate,New York, Blueberry, Raspberry, Lotus)
 فالوده شیرازیFaloodeh Shirazi 35/KG       3.5 للحبه موس)المانجا، الباشون، الفستق، الشوکولاه البیضاء، الشوکولاه بالحلیب، التوت  الاسود، توت العلیق، الفراوله، قهوه(Mousse(Mango, Passion, Pistachios,White Chocolate, Milk Chocolate,Blackberry, Raspberry, Coffee)
  شیرینی نون خامه ایNoon Khamei45/KG         4 للحبه تارت)بالفراوله، بالفواکه، الشوکولاه ، کتکات، التین المجفف(Tart  (Strawberry, Exotic Fruit,Chocolate, KitKat, Fig)
 شیرینی رولتRoulette45/KG         4 للحبه تیرامیسوTiramisu
 شیرینی لطیفهLatifa 45/KG         4 للحبه باناکوتاPana Cotta
 شیرینی نارگیلیNargili45/KG         3.5 للحبه کستاردCustard
 شیرینی پاپیونیPapion45/KG         3.5 للحبه مهلبیهMohalabia 
 شیرینی ناپلونیNapoleoni 45/KG         3.5 للحبه جلی الفراولهStrawberry Jelly 
 شیرینی گردوییWalnuts Cookies 45/KG        45/KG         6 للحبه براونیز بالشوکولاهChocolate Brownies 
 شیرینی مرباییApricot  4 للحبه کیکه انجلیزیه رخامیهMarble English Cake
 شیرینی المانی انواع مختلفAmarena all types 45/KG         3.5 للحبه کریم کارامیلCream Caramel
 شیرینی نخودچیNokhodchi 45/KG         5 للحبه ام علیUmm Ali
 شیرینی بادام عسلیAlmond Hani  45/KG         1.5 للحبه حلویات المارینجMeringue Lollipops
 شیرینی زبونZaboon45/KG         2.5 للحبه شوکولاه الثلجSnow Chocolate
 شیرینی دانمارکیDanmarki45/KG         4 للحبه کیکه تایجر الرخامیهTiger  Marble Cake
بیسکویت کوچک و کوکی   برنجی/ کره ای / کشمشیSmall Cookies / Berenji / Butter cookis / keshmishi 45/KG         4 للحبه کیکه رید فیلفیتRed Velvet Cake
 کیک فنجونیCup Cake 45/KG         4 للحبه مخبوزات دنامارکیهDanish Pastry
  رنگینک مدرنRanginak Modern all types50/KG         50/کج بقلاوهBaklava
 رنگینک اصیلRanginak Traditional50/KG         50/کج کنافهKunafa
 حلوا آردیHalwa Ardi40/KG         50/کج کیکه الجبنهCheese Cake 
 حلوا برنجیHalwa Berenji 40/KG           
 بروشتوکBreshtok45/KG           
 زولبیا و بامیهZoolbia Bamieh45/KG           
       
انواع کباب
BBQ Types 
Price
 السعر
المشاوی
BBQ Types
چلو کباب کوبیده)٢ سیخ کباب کوبیده و گوجه کبابی با برنج زعفرانی(
Chelow Kabab Koobideh ( 2 skewered Mixture of delectably seasoned minced meat and grated onions with classic Iranian spices shaped in to skewered served with saffron rice, grilled tomato and side dish)
13
24
 مشاوی تشابتر فود العربیه المشکله)سیخ کباب لحم، سیخ کباب دجاج، سیخ شیش طاووق، سیخ تکا لحم، مع حبتین العرایس( تقدم مع البطاطا وحمص وخبز وصوص الثوم
Chapter Food Arabic Mix Grill  (Kebab Meat Sikh, Kebab Chicken Sikh,Shish Tawooq Sikh, Tikka Laham Sikh, Two Arayes) served with potato, hummus, bread and garlic sauce.  
چلو گوشت ماستی لاری)٢ سیخ کباب گوشت ماستی لاری و گوجه کبابی با برنج زعفرانی (
Chelow Meat Masti Lari ( 2 skewered marinated tenderloin meat with special Iranian yogurt and spices served with saffron rice, grilled tomato and side dish)
13
20
مشاوی عربیه مشکله )سیخ کباب لحم، سیخ کباب دجاج، سیخ شیشطاووق، سیخ تکا لحم( تقدم مع البطاطا وحمص وخبز وصوص الثوم
Arabic Mix Grill (Kebab Meat Sikh, Kebab Chicken Sikh, Shish Tawooq Sikh, Tikka Laham Sikh) served with potato, hummus , bread and garlic sauce.
چلو کباب برگ)٢ سیخ کباب برگ و گوجه کبابی با برنج زعفرانی(
Chelow Kabab Barg( 2 skewered tender marinated stake served with saffron rice, grilled tomato and side dish)
13
13
تکا لحم )2 أسیاخ تکا لحم( تقدم مع البطاطا وحمص وخبز
Tikka Meat(2 Sikh Tikka Laham) served with potato, hummus, bread and garlic sauce
چلو کباب وزیری)١ سیخ کباب کوبیده و ١ سیخ جوجه کباب و گوجه کبابی با برنج زعفرانی(
Chelow Kabab Vaziri(1 skewered minced meat + 1 skewered chicken breast marinated in saffron sauce served with saffron rice, grilled tomato and side dish)
13
13
شیش طاووق)2 أسیاخ شیش طاووق( تقدم مع البطاطا وحمص وخبز وصوص الثوم
Shih Tawooq(2 Sikh Shish Tawooq) served with potato, hummus , bread and garlic sauce
چلو کباب سلطانی)١ سیخ کباب کوبیده و ١ سیخ کباب برگ و گوجه کبابی با برنج زعفرانی
Chelow Kabab Sultani( 1 skewered minced meat + 1 skewered tender marinated stake served with saffron rice, grilled tomato and side dish)
13
26
دجاج مشوی)نصف دجاجه مشویه تقدم مع البطاطا والحمص والخبز وصوص الثوم(
Grilled Chicken(Half grilled chicken) served with potato, hummus , bread and garlic sauce
چلو جوجه زعفرانی با استخوان)١ سیخ جوجه کباب زعفرانی با استخوان و گوجه کبابی با برنج زعفرانی(
Chelow Joje Zaffrani with Bones (1 skewered marinated chicken with bones with subtle saffron sauce severed with saffron rice, grilled tomato and side dish)
13
13
کباب لحم)2 أسیاخ کباب لحم( تقدم مع البطاطا وحمص وصوص الثوم وخبز
Meat Kebab(2 Sikh Kebab Laham) served with potato, hummus, bread and garlic sauce
چلو جوجه زعفرانی)٢ سیخ جوجه کباب زعفرانی بدون استخوان و گوجه کبابی با برنج زعفرانی(
Chelow Joojeh Zaffrani (BonelessChicken) ( 2 skewered marinated tender chicken boneless with subtle saffron sauce severed with saffron rice, grilled tomato and side dish)
13
13
کباب دجاج)2 أسیاخ کباب دجاج( تقدم مع البطاطا وحمص وخبز وصوص الثوم
Chicken Kebab(2 Sikh Kebab chicken) served with potato, hummus , bread and garlic sauce
انواع کباب
BBQ Types
Price
السعر
المشاوی
BBQ Types
چلو جوجه ماستی لاری)٢ سیخ جوجه کباب ماستی لاری و گوجه کبابی با برنج زعفرانی(
Chelow Joje Masti Lari (2 skewered marinated chicken breast with special Iranian yogurt and spices served with saffron rice, grilled tomato and side dish)
13
25
ریش)4 قطع ریش( تقدم مع البطاطا وحمص وخبز وصوص الثوم
Meat Strips(4 Strips) served with potato, hummus, bread and garlic sauce
چلو کباب بختیاری)١ سیخ تکه کباب ماستی و جوجه کباب زعفرانی و فلفل دلمه و پیاز کبابی و گوجه کبابی با برنج زعفرانی(
Chelow Kabab Bakhtiari ( 1 skewered marinated chicken fillet and tenderloin meat, capsicum and onion served with saffron rice, grilled tomato and side dish)
15.5
16
عرایس)8 شرائح من العرایس( تقدم مع البطاطا وحمص وصوص الثوم
Arayes(8 Arayes) served with potato, hummus and garlic sauce
مرغ بریان)یک قطعه مرغ کبابی با سبزیجات گریل شده و مخلفات(
Grilled Chicken (Marinated one piece of chicken with special spices served with grilled sautéed vegetables and side dish)
13
استیک مرغ با سبزیجات)٣ قطعه فیله مرغ گریل با سبزیجات گریل شده و مخلفات(
Chicken Stake with Vegetable (Marinated 3 pieces of tender fillet chicken grilled served with sautéed vegetables and side dish)
13
غذاهای اصیل ایرانی با برنج
Traditional Iranian Dishes Stews
Price
السعر
الأطباق الرئیسیه
Main Dishes
زرشک پلو با مرغ)یک قطعه مرغ سرخ شده در سس با برنج زعفرانی و زرشک(
Zereshk Polo with Chicken( Marinated chicken baked in grated onions saffron tomato sauce, severed with sweet and sour barberries with saffron rice and Side dish
13
13
بریانی الدجاج)أرز بریانی مع البریانی العربیه یقدم مع قطعه دجاج ویقدم معه صوص البریانی وطبق سلطه(
Biryani Chicken(Biryani rice with its special marination with one piece of Chicken and served biryani sauce and salad)
باقلی پلو با مرغ)یک قطعه مرغ سرخ شده با باقلی پلو و برنج زعفرانی(
Bagheli Polo with Chicken (Marinated chicken baked in grated onion and spices/ fired served with Broad beans rice with dill and Side dish)
13
13/21
بریانی اللحم )الضأن، العجل()أرز بریانی ببهارات البریانی العربیه یقدم مع قطعه من لحم الضأن أو العجل ویقدم معه صوص البریانی وطبق سلطه(
Biryani Meat (lamb, Caw)(Biryani rice with its special marination with one piece of lamb or tenderloin meat and served biryani sauce and salad)
باقلی پلو با گوشت گوساله)٢۵٠ گرم گوشت گوساله با باقلی پلو و برنج زعفرانی(
Bagheli Polo with Meat (Slow cocked tenderloin meat 250 gram served with Broad beans rice with dill and Side dish)
13
21
بریانی الربیان)أرز بریانی ببهارات البریانی العربیه یقدم مع الربیان ویقدم معه صوص البریانی وطبق سلطه(
Biryani Shrimp (Biryani rice with its special marination with one piece of Shrimp and served biryani sauce and salad)
باقلی پلو با گوشت گوسفندی)٢۵٠ گرم گوشت گوسفندی با باقلی پلو و برنج زعفرانی(
Bagheli Polo with Lamb(Slow cocked lamp 250 gram served withBroad beans rice with dill and Side dish)
21
13/21/30/22
بریانی السمک )الکنعد، هامور، شعری ، باراکودا()أرز بریانی ببهارات البریانی العربیه یقدم مع السمک من اختیارک ویقدم معه صوص البریانی وطبق سلطه(
Biryani Fish (King, Hamour, Shieri, Barracuda)(Biryani rice with its special marination with one piece of Fish of your choice and served biryani sauce and salad)
عدس پلو با مرغ
Adas Polo with Chicken
13
13
مندی الدجاج
Mandi Chicken
)یک قطعه مرغ سرخ شده با عدس پلو و برنج زعفرانی کشمش و پیاز سرخ شده(
(Marinated chicken baked in grated onion and spices served with rice cooked with lentil and raisins and Side dish)
)أرز مندی بالبهارات الخاصه بالنکهه والطعم الاصلی یقدم مع قطعه دجاج المندی ویقدم معه صوص المندی وطبق سلطه(
(Mandi rice with its special marination with one piece of Chicken and served mandi sauce and salad)
عدس پلو با گوشت)٢۵٠ گرم گوشت گوساله با عدس پلو و برنج زعفرانی کشمش و پیاز سرخ شده ا(
Adas Polo with Meat(Slow cocked tenderloin meat 250 gram served with rice cooked with lentil and raisins and Side dish)
13
13/21
مندی اللحم )الضأن، العجل()أرز مندی بالبهارات الخاصه بالنکهه والطعم الاصلی یقدم مع قطعه من لحم الضأن أوالعجل المندی ویقدم معه صوص المندی وطبق سلطه(
Mandi Meat (lamb, Caw)(Mandi rice with its special marination with one piece of mandi lamb or tenderloin meat and served mandi sauce and salad)
عدس پلو با گوشت گوسفندی)٢۵٠ گرم گوشت گوسفندی با عدس پلو و برنج زعفرانی کشمش و پیاز سرخ شده(
Adas Polo with Lamb(Slow cocked lamp meat 250 gram served with rice cooked with lentil and raisins and Side dish)
21
13
مظبی الدجاج)أرز بالبهارات الخاصه بالنکهه والطعم الاصلی یقدم مع قطعه دجاج المظبی ویقدم معه صوص المندی وطبق سلطه(
Mazbi Chicken(Mandi rice with Mandi marination with one piece of Chicken and served mandi sauce and salad)
چلو خورشت سبزی یک پورس چلو خورشت قورمه سبزی
Ghormeh Sabzi (Fresh green herbs sautéed and stewed with red kidney beans , dried lemon along with tenderloin meat served with saffron rice and side dish)
13
13/21
مظبی لحم )الضأن، العجل()أرز بالبهارات الخاصه بالنکهه والطعم الاصلی یقدم مع قطعه من لحم الضأن أوالعجل المظبی ویقدم معه صوص المندی وطبق سلطه(
Mazbi Meat (lamb, Caw)(Mandi rice with its special marination with one piece of mazbi fresh lamb or caw meat served mandi sauce and salad)
چلو خورشت قیمه یک پورس چلو خورشت قیمه
Chelow Khoresh Gheymeh (Meat with onion and yellow split peas sautéed in saffron tomato sauce served with saffron rice, fries and side dish)
13
چلو خورشت قیمه بادمجان یک پورس چلو خورشت قیمه بادمجان
Chelow Khoresh Gheymeh Bademjan (Meat with onion and yellow split peas sautéed in saffron tomato sauce served with saffron rice, 2 pieces of fried eggplant and side dish)
13
چلو خورشت بامیه یک پورس چلو خورشت بامیه
Khoresh Bamieh(Meat sautéed with green okra onion and yellow split peas sautéed in saffron tomato sauce served with saffron rice, fries and side dish)
13
قابلی پلو افغانی با گوشت)٢۵٠ گرم گوشت گوساله و پلو پخت افغانی و کشمش و پیاز و هویج سرخ شده(
Qabeli Polo Afghani with Meat (Slow cocked tenderloin 250 gram served with rice layered with special Afghani spices ,carrot and raisins and sauce )
13
قابلی پلو افغانی با گوشت گوسفندی
Qabeli Polo Afghani with Lamb(Slow cocked lamp 250 gram served with rice layered with special Afghani spices ,carrot and raisins and sauce )
21
)٢۵٠ گرم گوشت گوسفندی و پلو پخت افغانی با کشمش و پیاز و هویج سرخ شده(
غذاهای مخصوص
Special Food
Price
السعر
الأکلات الخاصه
Special Food
کله پاچهشامل مقداری گوشت صورت و یک عدد پاچه یک عدد زبان و سیرابی برای یک نفر
Kale Pache (350 CC/600CC)
15/20
25
ربیان تشابتر فود المقلی)8 قطع من الربیان الجامبو المقلیه بالخلطه الخاصه تقدم مع الکاتشب والبطاطا المقلیه(
Chapter Food Fried Shrimp(8 pieces of fried Jambo Shrimp with bones with special mix , served with ketchup and French fries)
شامل یک عدد کله کامل و چهارپاچه یک عدد زبان اضافه و سیرابی برای شش نفر
Full Kale Pache (Full head, 4 Pache,1 Extra tongue, Rumen for 6Persons)
95
13
دجاج تشابتر فود المقلی)3 قطع من الدجاج بالعظم المقلیه بالخلطه الخاصه تقدم مع الکاتشب والبطاطا المقلیه(
Chapter Food Fried Chicken(3 small pieces of fried chicken withbones served with ketchup and French fries)
آش سبزی شیرازی
Ash Sabzi Shirazi (350 CC/600CC)
8/13
15
فاهیتا الدجاج)شرائح الدجاج الخاصه مع مزیج من الصوص والبهارات الخاصه والبصل والفلفل الحلو(
Chicken Fahita (special slices of chicken with a mixture of sauce and special spices with onion and capsicum)
آش رشته
Ash Reshteh (350 CC/600CC)
8/13
60
ورق عنب على الطریقه اللبنانیه الممیزه
Grapes LeavesOn the Lebanese special style
کوفته بادمجان
Kofta Bdemjan
13
بالحبه 3.5
مسخن الدجاج على الطریقه الفلسطینیه الممیزه مع السماق
MosakhanOn the Palestinian special style with sumac
الفرودو پاستا
Alferedo Pasta
15
7.5
شاورما الدجاج على الطریقه اللبنانیه الممیزه
ShawarmaOn the Lebanese special style
ماکارونی ایرانی
Iranian Macaroni
13
3.5 بالحبه
بیتزا صغیره
Mini Pizza
املت
Omelet (600CC)
13
8
برجر )الدجاج أو اللحم( مع البطاطا
Burger (Chicken or Meat) with French fries
پیش غذا
Appetizers
المقبلات
Appetizers
سوپ جو
Barley Soup
8/13
14/8
شوربه عدس
Lentil Soup
سوپ سبزیجات با مرغ
Chicken Vegetable Soup
8/13
14/8
حمص
Hummos
سالاد فصل
Green Salad 200CC/600CC
3/7
8
متبل
Mutabal
سالاد شیرازی
Shirazi Salad 200CC/600CC
3/7
8
تبوله
Tabbouleh
ماست خیار
Yogurt Cucumber 200CC/600CC
3/7
8/6
بطاطا
French Fries
سیب زمینی سرخ کرده
French Fries (Small/Big)
6/8
8
سلطه عربیه
Arabic Salad
سالاد سزار
Chicken Caesar Salad (350CC/600CC)
4/8
8
سلطه الجرجیر
Rocca Salad
سالاد یونانی
Greek Salad (350CC/600CC)
4/8
8
فتوش
Fattoush
غذاهای روزانه
روزهای هفته
Daily Special Food
Day
Price
السعر
الیوم
Day
Daily Special Food
کشک بادمجان)کشک و بادمجان گوشتی با ٣ عدد نانلواش و فلفل دلمه،لیمو و پیازه تازه(
شنبه
Kashk Bademjan( 350CC/ 600CC)(Baked eggplant layered with kashk mint and sautéed onion)
Saturday
13/17
21/21/13
السبت
مجبوس )الدجاج، اللحم ، الربیان()أرز مکبوس ببهارات المکبوس العربیه بالنکهه والطعم الاصلی یقدم مع قطعه من الدجاج أو اللحم أوالربیان ویقدم معه صوص المکبوس وطبق سلطه(
Saturday
Mashboos (Chicken, Meat,Shrimp) (Marinated Mashboos rice with the original taste with one piece of chicken or meat or shrimp and served with Mashboos sauce and salad)
کوفته تبریزی)یک عدد کوفته تبریزی با ٣ عدد نان ، لیمو و فلفل دلمه(
یکشنبه
Kofteh Tabrizi (Meatballs with walnuts herbs and rice served with side dish and bread)
Sunday
17
23
الأحد
قوزی اللحم)أرز قوزی ببهارات القوزی العربیه بالنکهه والطعم الاصلی یقدم مع قطعه من اللحم الطازج ویقدم معه وطبق سلطه(
Sunday
Quzi Lahm (Marinated quiz rice with the original taste with one piece of fresh meat and served with salad)
ابگوشت سنتی / دیزی)دیزی ایرانی با گوشت گوسفندی با ٣ عدد نان لواش و فلفل دلمه،لیمو و پیازه تازه(
دوشنبه
Ab Ghosht ( lamp stew with onion,potato, chick peace and tomato with the specialIranian spices )
Monday
15
13
الاثنین
مقلوبه الدجاج)أرز مقلوبه مع البطاطا والباذنجان بالبهارات العربیه الخاصه یقدم مع قطعه من الدجاج ویقدم معه وطبق سلطه(
Monday
Maqloba Chicken (Marinated Maqlobarice with the original taste with potato and eggplant with one piece of chicken and served with salad)
کلم پلو شیرازی)کلم پلو شیرازی با گوشت قلقلی و سالاد شیرازی(
سه شنبه
Kalam Polo Shirazi (Traditional Persian cuisine with an aromatic flavor of iranian cabbage and rice and ground beef shaped in meat ball Serve it with shirazi salad it will taste wonderful)
Tuesday
15
24
الثلاثاء
منسف اللحم الأردنی)أرز منسف على الطریقه الاردنیه الاصلیه یقدم مع قطعه من اللحم الطازج واللبن الجمید الخاص(
Tuesday
Mansaf Meat (Mansaf rice with meat – jordainian style – served specialJameed Yogurt)
میرزا قاسمی) یک پرس میرزا قاسمی با ٣ عدد نان لواش و فلفل دلمه،لیمو و پیازه تازه(
چهارشنبه
Mirza Ghasemi (Fried eggplant mixed with egg, tomato and dash of black pepper)
Wednesday
13
13
الاربعاء
بطاطا مع الدجاج أو مع الکفته) بطاطا مع الدجاج والصوص الخاص بالفرن(
Wednesday
Chicken or KuftaPotato (Potato with chicken with special sauce cooked in the oven)
ته چین مرغ)2 قطعه بزرگ ته چین مرغ و بادمجان با سالاد شیرازی یا ماست و خیار(
پنج شنبه
Tah Chin Chicken (2 big pieces of Baked layered rice and chicken and eggplant with sweet and sour barberries, saffron rice and special yogurt)
Thursday
16
15
الخمیس
معکرونه بالباشامیل / لازانیا
Thursday
Macaroni Bashamel / Lazania
فسنجان مرغ) یک پرس فسنجان مرغ با برنج زعفرانی و سالاد شیرازی انتخابی (
جمعه
Fesenjan Chicken (Pomegranate sauce stew with chicken and walnuts served with saffron rice andside dish)
Friday
18
42
الجمعه
دجاجه کمله محشیه بالرز أو البصل )یقدم مع السلطه الحمص(
Friday
Full Chicken with Rice or Onion (Served with Salad and Hummus)
غناهای دریایی (با مخلفات)
Sea Foods (with Side Dishes)
Price
السعر
مأکولات بحریه (مع الاطباق الجانبیه)
Sea Foods (with Side Dishes)
ماهی شیر سرخ کرده ) ٢٣٠ گرم ( با برنج / نون
King Fish Fried (230GM) With Rice /Bread
23.25
23.25
سمک الکنعد المقلی )230 جرام( مع الارز /الخبز
King Fish Fried (230GM) With Rice /Bread
قلیه ماهی با ماهی شیر )٢٣٠ گرم ( با برنج / نان لواش
King Fish Fried As Qalieh Mahi (230GM) With Rice/Bread
25.75
25.75
سمک الکنعد المقلی مع صالونه ایرانیه )230 جرام( مع الارز / الخبز
King Fish Fried As Qalieh Mahi (230GM) With Rice/Bread
ماهی شیر سرخ کرده / پخت در فر / کبابی یک کیلو
King Fish Fried / Oven/ Grilled Full (1KG)
66.75
66.75
سمک الکنعد الکامل مقلی / بالفرن / المشوی )1 کج(
King Fish Fried / Oven/ Grilled Full (1KG)
ماهی هامور سرخ کرده )٢٣٠ گرم ( با برنج / نان لواش
Hamour Fish Fried (230 GM) With Rice/Bread
31.50
31.50
سمک الهامور المقلی )230 جرام( مع الارز/الخبز
Hamour Fish Fried (230 GM) With Rice/Bread
قلیه ماهی با ماهی هامور )٢٣٠ گرم ( با برنج / نان لواش
Hamour Fish Fried As Qalieh Mahi (230 GM) With Rice/Bread
34.75
34.75
سمک الهامور المقلی مع صالونه ایرانیه )230 جرام( مع الارز / الخبز
Hamour Fish Fried As QaliehMahi (230 GM) With Rice/Bread
ماهی هامور سرخ کرده / پخت در فر / کبابی یک کیلو
Hamour Fish Fried / Oven/ Grilled Full (1KG)
88.25
88.25
سمک الهامور الکامل مقلی / بالفرن / المشوی )1 کج(
Hamour Fish Fried / Oven/ Grilled Full (1KG)
ماهی شعری سرخ کرده )٢٣٠ گرم ( با برنج / نان لواش
Sheri Fish Fried (230 GM) With Rice/Bread
22.50
22.50
سمک الشعری المقلی )230 جرام( مع الارز/الخبز
Sheri Fish Fried (230 GM) With Rice/Bread
قلیه ماهی با ماهی شعری )٢٣٠ گرم ( با برنج / نان لواش
Sheri Fish Fried As Qalieh Mahi (230 GM) With Rice/Bread
24.75
24.75
سمک الشعری المقلی مع صالونه ایرانیه )230 جرام( مع الارز / الخبز
Sheri Fish Fried As Qalieh Mahi (230 GM) With Rice/Bread
ماهی شعری سرخ کرده / پخت در فر / کبابی یک کیلو
Sheri Fish Fried / Oven/ Grilled Full (1KG)
61.75
61.75
سمک الشعری الکامل مقلی / بالفرن / المشوی )1 کج(
Sheri Fish Fried / Oven/ Grilled Full (1KG)
ماهی باراکودا سرخ کرده )٢٣٠ گرم ( با برنج / نان لواش
Barracuda Fish Fried (230 GM) With Rice/Bread
13.65
13.65
سمک الباراکودا المقلی )230 جرام( مع الارز/الخبز
Barracuda Fish Fried (230 GM) With Rice/Bread
قلیه ماهی با ماهی باراکودا )٢٣٠ گرم ( با برنج / نان لواش
Barracuda Fish Fried As QaliehMahi (230 GM) With Rice/Bread
15.25
15.25
سمک الباراکودا المقلی مع صالونه ایرانیه )230 جرام( مع الارز / الخبز
Barracuda Fish Fried As QaliehMahi (230 GM) With Rice/Bread
ماهی باراکودا سرخ کرده / پخت در فر / کبابی یک کیلو
Barracuda Fish Fried / Oven/ Grilled Full (1KG)
48.25
48.25
سمک الباراکودا الکامل مقلی / بالفرن / المشوی )1 کج(
Barracuda Fish Fried / Oven/ Grilled Full (1KG)
نوشیدنی های سرد
Cold Drinks
Price
اسعر
المشروبات البارده
Cold Drinks
دوغ ایرانی
Iranian Dogh (Per Glass/1.5 Liters)
3.25/15
18/5
لیمون بالنعناع عصیر )بالکأس / 1.5 لتر(
Lemon & Mint Juice
میلک شیک اووکادو
Avocado Milk Shake (Per Glass/1.5 Liters)
5.25/23
18/5
عصیر التوت
Red berry Juice
میلک شیک عنبه
Mango Milk Shake (Per Glass/1.5Liters)
5.25/23
3
مشروبات بارده
Soft Drinks
کوکاکولا ،پپسی، میراندا، سون اب
Soft Drinks
3
Iranian Desserts
Desserts
بستنی سنتی)زعفرانی ، وانیلا ، پسته ای ، لیمویی ، پرتقالی ، موزی ، رزبری ، لوتوس ، کاراملی ، شکلاتی(
Traditional Ice Cream (Saffron, Vanilla, Pistachios, Limon,Orange, Banana, Raspberry, Lotus,Caramel, Mango, Chocolate)
35/KG
4 للحبه
کیکه الجبنه)الفراوله، المانجا، الشوکولاه ، نیویورک، التوت، توت العلیق، اللوتس(
Cheese cake(Strawberry, Mango, Chocolate,New York, Blueberry, Raspberry, Lotus)
فالوده شیرازی
Faloodeh Shirazi
35/KG
3.5 للحبه
موس)المانجا، الباشون، الفستق، الشوکولاه البیضاء، الشوکولاه بالحلیب، التوت الاسود، توت العلیق، الفراوله، قهوه(
Mousse(Mango, Passion, Pistachios,White Chocolate, Milk Chocolate,Blackberry, Raspberry, Coffee)
شیرینی نون خامه ای
Noon Khamei
45/KG
4 للحبه
تارت)بالفراوله، بالفواکه، الشوکولاه ، کتکات، التین المجفف(
Tart (Strawberry, Exotic Fruit,Chocolate, KitKat, Fig)
شیرینی رولت
Roulette
45/KG
4 للحبه
تیرامیسو
Tiramisu
شیرینی لطیفه
Latifa
45/KG
4 للحبه
باناکوتا
Pana Cotta
شیرینی نارگیلی
Nargili
45/KG
3.5 للحبه
کستارد
Custard
شیرینی پاپیونی
Papion
45/KG
3.5 للحبه
مهلبیه
Mohalabia
شیرینی ناپلونی
Napoleoni
45/KG
3.5 للحبه
جلی الفراوله
Strawberry Jelly
شیرینی گردویی
Walnuts Cookies
45/KG
6 للحبه
براونیز بالشوکولاه
Chocolate Brownies
شیرینی مربایی
Apricot
45/KG
4 للحبه
کیکه انجلیزیه رخامیه
Marble English Cake
شیرینی المانی انواع مختلف
Amarena all types
45/KG
3.5 للحبه
کریم کارامیل
Cream Caramel
شیرینی نخودچی
Nokhodchi
45/KG
5 للحبه
ام علی
Umm Ali
شیرینی بادام عسلی
Almond Hani
45/KG
1.5 للحبه
حلویات المارینج
Meringue Lollipops
شیرینی زبون
Zaboon
45/KG
2.5 للحبه
شوکولاه الثلج
Snow Chocolate
شیرینی دانمارکی
Danmarki
45/KG
4 للحبه
کیکه تایجر الرخامیه
Tiger Marble Cake
بیسکویت کوچک و کوکی برنجی/ کره ای / کشمشی
Small Cookies / Berenji / Butter cookis / keshmishi
45/KG
4 للحبه
کیکه رید فیلفیت
Red Velvet Cake
کیک فنجونی
Cup Cake
45/KG
4 للحبه
مخبوزات دنامارکیه
Danish Pastry
رنگینک مدرن
Ranginak Modern all types
50/KG
50/کج
بقلاوه
Baklava
رنگینک اصیل
Ranginak Traditional
50/KG
50/کج
کنافه
Kunafa
حلوا آردی
Halwa Ardi
40/KG
50/کج
کیکه الجبنه
Cheese Cake
حلوا برنجی
Halwa Berenji
40/KG
بروشتوک
Breshtok
45/KG
زولبیا و بامیه
Zoolbia Bamieh
45/KG